Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej pedek.pl

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej pedek.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pedek.pl.
 
Data publikacji strony internetowej: 2022-06-26
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-06-26
 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • nie wszystkie treści nietekstowe posiadają swoją tekstową alternatywę,
  • materiały multimedialne nie posiadają audiodeskrypcji.
Część starszych treści nietekstowych, które zostały dodane przed wejściem w życie ustawy, nie posiada tekstowych alternatyw. Filmy nie posiadają audiodeskrypcji. Podmiot publiczny będzie dążyć do zlikwidowania wyżej wymienionych niezgodności niezwłocznie, przy uwzględnieniu warunków organizacyjno-technicznych.
Oświadczenie sporządzono dnia 2024-03-25. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Dostępność komunikacyjno-informacyjna

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem sposobów i środków wspierających komunikowanie się poprzez: kontakt telefoniczny, korespondencyjny, możliwość przesyłania wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS oraz komunikatorów internetowych. Istnieje możliwość pomocy tłumacza języka migowego – kontakt osobisty.

Dostępność architektoniczna

Obiekty Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Białostockiej znajdujące się w Dąbrowie Białostockiej przy ul. Gen. E.J. Godlewskiego 1 i 3 oraz w Różanymstoku nie są w pełni przystosowane do potrzeb osób z wadami wzroku oraz z wadami słuchu. 
W obiektach nie znajdują się takie urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących jak pętle indukcyjne, system FM, systemy na podczerwień (IR), system Bluetooth oraz tablice informacyjne z komunikatorami głosowymi. 
Obiekty przy ul. Gen. E.J. Godlewskiego są dostosowane do potrzeb osób z problemami motorycznymi.
Obiekt Filii Bibliotecznej w Różanymstoku jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Obiekt posiada zadaszenie chroniące przed opadami a drzwi prowadzące do budynków mają odpowiednią szerokość umożliwiającą wjazd do obiektu na wózku i nie wymagają większej siły do otwarcia. Obszar w otoczeniu budynku jest dostosowany do poruszania się osób z problemami motorycznymi. Nawierzchnia przed wejściem głównym jest utwardzona i posiada odpowiednie nachylenie. W obiekcie znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. W obiekcie znajduje się łazienka przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 
Do wszystkich obiektów M-GOK można przyjść z psem przewodnikiem lub psem asystentem.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Aleksandra Wróbel, adres poczty elektronicznej: mgok@dabrowa-bial.pl, tel. 85 712-11-09. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
 
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
 
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Koordynator Dostępności

Aleksandra Wróbel
mgok-db@o2.pl
tel. 85 712-11-09

Skip to content